Is-Lywyddion Elizabeth Ellis - John Eifion Anrhydeddau Galeri Cryno Ddisgiau Clipiau Fideo Festival No6 Portmeirion Archif Ymunwch a Ni! Sylwadau

Adref

Newyddion

Hanes

Digwyddiadau

Cysylltu a Ni

9/9/2014


Festival No. 6 2014


Wel, fe gyrhaeddodd Gŵyl Rhif 6, 2014, ac er bod gennym brofiad o’r ddwy Ŵyl flaenorol ac yn gwybod beth oedd o’n blaenau, roedd y lefel o ddisgwyliad a nerfusrwydd yr un mor amlwg.

Unwaith eto rhoddwyd prawf ar amynedd a nerfau ein harweinydd gan ein hymarfer ar y nos Iau, ond daeth cyfnod yr ymarferion i ben ac roedd yn rhaid ymbaratoi ar gyfer y perfformiadau go iawn! Roedd ein hathrylith o gynhyrchydd, Rich Roberts, wedi gwneud gwaith gwych yn recordio traciau cefndirol ar ein cyfer ac felly roedd popeth yn ei le ar ein cyfer.

Trwy drugaredd, tywynnodd yr haul ar y dydd Gwener ac wrth i’r haul fachlud fe ymgasglodd y Côr ar gyfer y perfformiad cyntaf. Wrth i’r cynnwrf gynyddu roedd ugeiniau o ymwelwyr yn dymuno’n dda ac yn gofyn am gael tynnu’ lluniau hefo aelodau’r Côr. Wrth inni gerdded i fyny’r llethr i ben y grisiau uwchben y llwyfan roedd sŵn y dorf yn dechrau cynyddu ac wrth inni gael yr arwydd i gerdded i lawr y grisiau i’r llwyfan o flaen y colonnade, roedd y croeso yn fyddarol. Roedd hyd yn oed aelodau mwyaf profiadol y Côr yn rhyfeddu o gael y fath dderbyniad.

Wedi ffurfio’n daclus fe ddechreuodd y Côr yn ddiymdroi ar y gân gyntaf, Roedd y gymeradwyaeth ar ei diwedd yn fyddarol - roedd yn amlwg y byddai yn noson dda! Ac felly y bu. Erbyn diwedd ein perfformiad roedd yr ymdeimlad o foddhad a balchder yn llenwi’n calonnau. Wedi’r perfformiad cafodd Elizabeth, ein cyfeilyddes wych, ei hebrwng i’r llwyfan gan Albanwr golygus (meddai hi!!) yn gwisgo cilt, gan ennyn cymeradwyaeth brwdfrydig.

Ailadroddwyd y croeso a’r derbyniad hwn ar y nos Sadwrn hefyd, gyda mwy fyth o gynulleidfa’n bresennol, a hwythau’n awyddus i ymuno yn y canu – roedd yn noson arbennig dan loer hyfryd mis Medi.

Dydd Sul cafwyd profiad a erys yng nghof aelodau’r Côr am gyfnod maith. Yn gyntaf, cafwyd ymarfer ar brif lwyfan yr Ŵyl gyda thîm cynhyrchu’r Pet Shop Boys.

Roedd pob manylyn wedi ei gynllunio’n ofalus - sut roeddem yn cerdded ar y llwyfan, ble roeddem yn sefyll, lefel y sain ac yn y blaen. Er bod yr arena yn wag i raddau helaeth roedd y sain yn wefreiddiol! Wedi cyflawni’r dasg honno rhaid oedd disgwyl wedyn tan berfformiad y prynhawn.

Gan fod y Côr yn dathlu ei hanner can mlwyddiant eleni cawsom ganiatâd gan drefnwyr yr Ŵyl i berfformio am awr gyfan ar y Piazza, a hynny’n gynharach yn y dydd nag arfer. Unwaith eto roedd y tywydd yn hynod braf, ond roeddem ychydig yn bryderus ynglŷn â sut gynulleidfa fyddai’n bresennol gan ein bod yn perfformio’n gynharach nag arfer. Nid oedd angen pryderu o gwbl - roedd y gynulleidfa yn enfawr, fel y dengys y lluniau ar ein gwefan. Braf am unwaith oedd cael gweld y gynulleidfa, llawer ohonynt wedi bod yn bresennol ar gyfer perfformiadau blaenorol y Côr. Braf hefyd oedd gweld pobl ifanc yn gwisgo crysau-T y Brythoniaid.

Yna, rhaid oedd disgwyl yn hir am ein moment fawr, ein hymddangosiad ar y llwyfan gyda’r Pet Shop Boys.  Am chwarter i ddeg ymgasglodd y Côr yn y gwyll gefn llwyfan ac fe roddwyd cyfarwyddiau funud olaf i ni. Roeddem yn synhwyro’r awyrgylch yn y brif arena ac roedd ymdeimlad o nerfusrwydd yn amlwg ymysg yr aelodau. Ar yr achlysur hwn roedd ein harweinydd yn canu fel aelod o’r Côr ac roeddem yn meddwl….tybed wnaiff o gofio’r geiriau!!

Yna daeth y foment pan yr hebryngwyd ni i’r llwyfan. Wel sôn am groeso gan y miloedd o bobl yn sefyll yn rhengoedd o’n blaenau! Rhaid oedd sefyll am ychydig eiliadau ac yna fe ddechreuodd y gerddoriaeth, gan achosi i’r llwyfan grynu. Yna, camodd y Pet Shop Boys, yn eu dillad oren llachar, i’r llwyfan  trwy’r bwlch yng nghanol y Côr - eiliad bythgofiadwy.

Fe aeth y gân yn arbennig o dda, gyda Neil Tennant yn rhoi pob cymorth i’r Côr gyda’i ystumiau. Ac yna, mewn byr amser, roedd popeth drosodd ond bydd yr ychydig funudau hynny yn byw yn hir yn y cof. Diolch yn arbennig i’r Pet Shop Boys am ganiatáu inni rannu eu llwyfan.

Byddai angen tudalen arall i ddiolch yn iawn i’r holl bobl a gyfrannodd at lwyddiant y penwythnos, ond hoffem ddiolch yn arbennig i Luke Bainbridge (Gŵyl Rhif 6), John Eifion a Liz, ein tîm cerddorol, a Wyn Symonds, a weithiodd mor galed ar ein rhan i gydlynu’r trefniadau.

Diolch hefyd i’r miloedd a ddaeth i wrando arnom, yn hen ffrindiau ac yn ffrindiau newydd, gan wneud pob perfformiad yn un arbennig. Cadwch mewn cysylltiad …….  a gobeithio y cawn eich gweld eto'r flwyddyn nesaf.


20/1/15


Mi fydd y Cor yn cymeryd rhan mewn dau rhaglen teledu yn y dyfodol agos. Yn gyntaf yn y Rhaglen ' Noson Lawen ' ar S4C ar yr 31ain o Ionawr a recordiwyd yng Nghanolfan Hamdden Dolgellau.


Ac yn ail, mi fydd can ' Uprising ' yn cael ei ddefnyddio mewn rhyw ffurf yn ystod rhaglen  'Scrum V Six Nations preview show'  ar y 1af Chwefror. Rydym yn edrych ymlaen i glywed y gan yma ar teledu cenedlaethol. Mae 2015 wedi dechrau yn dda!


9/2/15


O’r diwedd mae ein fersiwn o’r gan ‘Uprising’ gan Muse ar gael i’w archebu dros Itunes.


Gallwch chi ei brynu yma!

Archif

6/7/15



14/4/16


Mae lluniau o ymddangosiad y Cor ar achlysur agoriad atynfa newydd yn Llechwedd i’w gweld ar y tudalen ‘Galeri’

Llawer o ddiolch i drefnwyr yr Ŵyl ac i'r staff a wnaeth y digwyddiad yn brofiad bythgofiadwy, ond yn enwedig i'r bobl a ddaeth i wrando arnom, gan eistedd ar gadeiriau llaith neu sefyll ar dir lleidiog drwy wynt a glaw !! - unrhyw fan ble roedd modd gweld a chlywed y Côr ... Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

23/9/13


Festival No6 2013


Wel, ble a sut i ddechrau, dyna’r cwestiwn mawr! Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion! Am benwythnos ac am brofiad anhygoel i’r Côr! Yn dilyn y derbyniad a’r sylwadau gwych a gafodd y fideo hyrwyddo, mater hollol wahanol yw canu’n fyw mewn gŵyl Bop.

Wrth i aelodau’r Côr gyrraedd Portmeirion ar y nos Wener ac ymlwybro tua’r Piazza, roedd peth anesmwythder yng nghefn eu meddyliau.  Fodd bynnag, buan y daeth yn amlwg fod rhywbeth arbennig ar y gweill wrth i ymwelwyr lu ddechrau eu holi “Pryd da chi’n dechrau canu?”,  a thynnu eu lluniau.

Wrth i aelodau’r Côr ymgynnull uwchben y Piazza ar yr amser penodedig, gallent weld cannoedd o bobl oddi tanynt ac roedd modd synhwyro’r awyrgylch trydanol. Ac o, am leoliad – gyda’r llifoleuadau yn goleuo’r adeiladau addurnedig, unigryw tu ôl y Côr, roedd yr olygfa’n un hudolus.

Yna, daeth yr amser i ni yn cael ein cyflwyno i'r gynulleidfa ac i ni wneud ein ffordd i lawr i’r ardal perfformio. Roedd y croeso a gawsom yn fyddarol, yn gymysgedd gwallgo’ o floeddio a chymeradwyo, yn ddigon i synnu hyd oed aelodau mwyaf profiadol y Côr - profiad bythgofiadwy! Erbyn hyn roedd John Eifion a Liz yn edrych yn eithaf petrusgar ac felly dyma ddechrau gyda’r gân a ddaeth â’r Côr i amlygrwydd ym Mhortmeirion yn 2012, sef “Blue Monday”. Croesawyd y gân gyda bonllef wrth i’r gynulleidfa adnabod y cordiau agoriadol, ac yn fuan roedd 'na lawer o siglo a dawnsio egnïol - rhywbeth eithaf anghyfarwydd i’r Côr! Wedi’r fath ddechreuad gwych aeth y Côr o nerth i nerth, gyda phob cân y cael derbyniad gwresog a gwrandawiad hynod werthfawrogol. I gloi y noson canodd y Côr eu caneuon newydd, sef Design for Life gan y Manic Street Preachers ac Uprising gan Muse, gyda'r dorf yn sefyll fel un i siglo, chwifio breichiau a chyd-ganu. Roedd y profiad yn un gorfoleddus i bob aelod o’r Côr, yn un a fydd yn aros yn y cof am gyfnod maith. Roedd sylwadau’r gynulleidfa ac aelodau’r Côr yn cyd-fynd -“profiad anhygoel!” Gyda dau berfformiad i ddilyn, tybed a fyddai  modd ail greu'r fath awyrgylch? Doedd dim angen pryderu - roedd yr ymateb ar y nos Sadwrn a’r nos Sul yr un mor wefreiddiol.

Ar ddiwedd y tri pherfformiad roedd aelodau’r Côr ar ben eu digon, ac er iddynt berfformio pedair noson yn olynol, ni chlywyd neb yn cwyno nag yn edliw. Gallwn ymfalchïo yn y sylwadau a glywyd yn sgil ein perfformiadau ac a fynegwyd ar dudalennau Twitter a facebook y Côr. Bydd y ffaith fod cymaint o bobl ifanc wedi dod atom i’n llongyfarch a dweud bod yr achlysur cyfan yn 'wych', yn aros gyda ni am amser hir iawn.


7/4/14


Ni fydd yna ymarfer Cor ar Nos Iau y 17fed o Ebrill, 2014.


16/12/13


Mae’r Brythoniaid am fod ar ITV yn mis Ionawr! Darllenwch y stori yma.


10/12/13


Mae fersiwn y Côr o ‘Good Times’ yn rhif 1 ar siartiau Cylchgrawn Paste! Am fwy o fanylion ewch i dudalen ‘Sylwadau’.


19/11/13


Mae ein CD ‘Chwech i Rhif 6’ ar werth! Am fwy o fanylion ewch i dudalen ‘Cryno Ddisgiau’.


25/10/13


Nodir: Ni fydd yna ymarfer Cor ar Nos Iau y 31ain o Hydref 2013.

25/7/14


Festival No6 2014


I glywed fideo newydd y Cor mewn cydweithrediad a Gwyl Rhif 6 ym Mhortmeirion canlynwch y link yma (i’r dde).

Hwn yw’r gorau eto.

19/8/13


Ar y 9ed o Orffenaf 2013 ymddangosodd y Côr ynghyd a corau meibion Godrer Aran, Froncysyllte a Rhos yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen. Fe fydd rhan o’r cyngerdd yma yn cael ei ddarlledu ar S4C am 9 or gloch nos Sul y 26ain o Awst.



Fe fydd y Cor yn ail ddechrau eu ymarferion ar nos Iau y 5ed o Fedi 2013 gyda chyngerdd gyda John ac Alun yn Neuadd y dref Pwllheli ar nos Wener y 6ed o Fedi.



Y penwythnos canlynol fe fydd y Cor yn perfformio ar tri noson yn olynol yng Ngwyl No6 ym Mhortmeirion. Mae’r Côr wedi bod yn edrych ymlaen i’r Wyl yma ers tro byd ac yn canu eu fersiwn hwy o ganeuon modern ac adnabyddus. Fe fydd yn rhaid i chi aros i glywed pa rhai!!!!!!



31/7/13

Ni fydd yna ymarfer Côr tan Nos Iau y 5ed o Fedi 2013. Y cyngerdd nesaf yw yn Neuadd Pwllheli yn un o westeion John ac Alun ar y 6ed o Fedi.

24/8/13


Mae fideo Hysbyseb i Festival No6 wedi cael ei gyhoeddi ar Youtube gyda’r Côr yn canu anthem disco Nile Rodgers a Chic o ‘Good Times’. Fel y dywedwn mae hwn cyn belled oddi wrth canu traddodiadol y Côr a fedrwch chi gael a iawn, mae ein symudiadau eisiau ychydig bach o waith!! Ond mi gawsom ni hwyl arbenig yn ei ffilmio a mi ddylid edrych arno fel hynnu. Gobeithio y daw a gwen i’ch gwyneb.

Yn y 24 awr cyntaf maer fideo wedi cael ei weld dros 6,500 o weithiau gyda sylwadau gwych ar YouTube a Twitter felly ewch yno i’w weld.


Mi fydd yn brysur iawn arnom yn y misoedd nesaf. Arhoswch i glywed ein fersiynnau eraill o caneuon adnabyddus iawn i’w canu yn yr Wyl.

15/9/13


Lluniau gret o noson ardderchog arall yn Festival Number 6? Gobeithio wneith y glaw cadw i ffwrdd heno ‘ma hefyd! Diolch i Andrew Whitton am y lluniau...


Adref Newyddion Hanes Digwyddiadau Cysylltu